วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับครู

...ขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมเว็บบล็อกของกิ่งก้อยสำบายดี...คำอธิบายรายวิชา
.....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ค ระบบซอฟท์แวร์ การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ เครื่องมือการเข้าถึงสารสนเทศ ทักษะการเข้าถึงสารสนเทศ ฐานข้อมูลสารสนเทศ ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง ฝึกปฎิบัติการ สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้

วัตถุประสงค์
........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรแล้วจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้
..... 1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสารสนเทศได้
..... 2. อธิบายความสัมพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้
..... 3. ยกตัวอย่างเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในชีวิตจริงได้
..... 4. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้
..... 5. อธิบายความสัมพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้
..... 6. บอกความหมายและองค์ประกอบสำคัญๆของคอมพิวเตอร์ได้
......7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้
..... 8. บอกประเภทและคุณสมบัติของซอฟท์แวร์แต่ละประเภทได้
..... 9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเตอร์เน็ตได้
.....10. บอกความสัมพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเตอร์เน็ตได้
.....11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามารถสามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้
.....12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษา
.....13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้
.....14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้
.....15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้


#################################################################

             ซื่อสัตย์ คือ ประพฤติตรงไม่เอนเอียงไม่มีเล่ห์เหลี่ยมมีความจริงใจ ปลอดจากความรู้สึกลำเอียงหรืออคติ

             ผู้ที่มีความซื่อสัตย์ คือ ผู้ที่มีความประพฤติตรงทั้งต่อหน้าที่ ต่อวิชาชีพ ตรงต่อเวลา ไม่ใช้เล่ห์กล คดโกงทั้งทางตรงและทางอ้อม รับรู้หน้าที่ของตนเองและปฏิบัติอย่างเต็มที่ถูกต้อง

            ความซื่อสัตย์ ( Integrity ).....ความซื่อสัตย์ หมายถึง การประพฤติตรงและจริงใจ ไม่คิดคดทรยศ ไม่คดโกง และ ไม่หลอกหลวงหรือมีความจริงใจ ทั้งในการพูดหรือปฏิบัติ โดยจะพูดและปฏิบัติตรงตามความคิด ทั้งต่อตนและต่อผู้อื่น ความซื่อสัตย์ต่อตนเอง เช่น การไม่เข้าข้างตนเอง การไม่โยนความผิดให้คนอื่น ความซื่อสัตย์ต่อผู้อื่นย่อมเกิดจากจิตที่มีความเมตตาและมีความยุติธรรม ปรารถนาให้ผู้อื่นมีความสุข และเกิดสิ่งดี สิ่งที่ถูกต้องในสังคมโดยไม่หวังผลตอบแทน หรือ เราอาจพูดง่ายว่าคนที่ซื่อสัตย์ก็ คือ คนที่เป็นคนตรง ประพฤติสิ่งใดด้วยน้ำใสใจจริง ไม่แสร้งทำนั่นเอง
คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับความซื่อสัตย์
.....คำที่มีความหมายใกล้เคียงกับความสื่อสัตย์ เช่น สุจริต ยุติธรรม คุณธรรม จริยธรรม เป็นต้น
.....สุจริต หมายถึง ความประพฤติดีงาม ความประพฤติชอบ
.....ยุติธรรม หมายถึง ความเที่ยงธรรม ความชอบธรรม ความชอบด้วยเหตุผล
.....คุณธรรม หมายถึง สภาพคุณงามความดี หน้าที่อันพึงมีอยู่ในตัว คุณลักษณะ หรือ สภาวะภายใน
.....จิตใจของมนุษย์ที่เป็นไปในทางที่ถูกต้อง ดีงาม ซึ่งเป็นภาวะนามธรรมอยู่ในจิตใจ
.....จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติปฏิบัติ พฤติกรรมที่เป็นรูปแบบของการปฏิบัติตน
.....การดำเนินตนที่มีความเหมาะสมแก่ภาวะฐานะ กาลเทศะ และเหตุการณ์ในปัจจุบัน

INTEGRITY.
.....Integrity means conduct and sincerity cannot betray deceitful and traitorous does not mislead or sincerity in saying or doing, saying and doing to meet all their ideas, and others connected Integrity yourself — not sympathize ourselves. Not yonklong Does not create hidden superiority and inferiority, except not. Integrity to others may arise from the spirit and mercy desire that others are happy and what good things in society without hope we might yield or speak simple Integrity people who would behave exactly as do not make transparent water with pretend themselves.คำอื่นๆที่มีความหมายใกล้เคียงกัน

- ซื่อสัตย์
- สุจริต
- ซื่อตรง
- ยุติธรรม

ประโยชน์ของความซื่อสัตย์

.....1 การได้รับ ความไว้วางใจ จากหัวหน้างานของคุณ พนักงานที่มีความซื่อสัตย์ย่อมทำให้หัวหน้างานพร้อมและกล้าพอที่จะมอบหมายงานที่สำคัญหรือเป็นความลับของบริษัทให้กับคุณ เพราะหัวหน้าไว้วางใจตัวคุณเพราะรู้ว่างานที่มอบหมายให้ไปนั้นคุณต้องทำเสร็จและข้อมูลที่คุณทำนั้นมีความถูกต้องอย่างแน่นอน

.....2. ความน่าเชื่อถือ ได้ของตัวคุณ คุณจะได้รับการยอมรับและการกล่าวถึงในทางที่ดีจากบุคคลรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือแม้กระทั่งลูกค้าของคุณเอง เช่น ยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบและความตั้งใจทำงาน เนื่องจากคุณไม่เคยที่จะขาดงานหรือมาสาย รวมทั้งข้อมูลที่คุณให้นั้นมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ

.....3. สร้างผลงาน ( Performance) ของตัวคุณ ความซื่อสัตย์ทำให้คุณมีโอกาสทำงานใหญ่หรือสำคัญ ซึ่งอาจเป็นงานที่มีผลกระทต่อหน่วยงานหรือองค์การ โดยคุณจะมีโอกาสแสดงฝีมือการทำงานของคุณและโอกาสนี้เองย่อมจะส่งผลต่อเนื่องไปยังผลผลการปฏิบัติงาน ( Performance) และมูลค่าเพิ่ม ( Added Value) ของตัวคุณเอง

.....4. รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน/บริษัท หากคุณมีความซื่อสัตย์แล้วล่ะก็ ย่อมหมายถึงคุณไม่ได้เอาเปรียบหน่วยงานและบริษัท เนื่องจากคุณทำงานอย่างเต็มที่ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและรักษาทรัพย์สินของบริษัท และรวมถึงคุณไม่เอาความลับของบริษัทไปเปิดเผยให้คู่แข่งรับรู้ ซึ่งหมายถึงคุณกำลังรักษาผลประโยชน์ให้กับหน่วยงานและบริษัทของคุณเอง


คุณค่า

.....ความมีเกียรติ และความซื่อสัตย์ ซึ่งอาจจะหมายถึง จิตใต้สำนึก และพฤติกรรมนั่นเอง จิตใต้สำนึกของคนที่มี self-esteem จะต้องรู้จักบาป บุญคุณโทษ รู้สิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี ความสื่อสัตย์ ความมีเกียรติ ส่วนพฤติกรรมของ self-esteem มีความสามารถที่จะคิดแก้ปัญหา เชื่อมั่นในความคิด และความสามารถ ของตัวเอง สามารถเลือกวิธีการตัดสินใจที่ถูกต้อง หากสูญเสียความสมดุลก็จะทำให้เกิดปัญหา เช่น หากจิตใต้สำนึกไม่แข็งแรง หรือสมบูรณ์พอ ก็จะทำให้คนเกิด พฤติกรรมเชื่อมั่นตัวเอง มากเกินไป หยิ่งยโส ดูถูกคนอื่น หากแต่มีแต่จิตใต้สำนึกที่ดี แต่ไม่มีความมุ่งมั่น ที่จะ ประสบผลสำเร็จชีวิต ก็อาจจะไม่ถึงเป้าหมาย ดังนั้นบุคคลที่ชอบพูดถึงแต่ตัวเอง อวดดี ดูถูกคนอื่น คนพาล ชอบเอาเปรียบคนอื่น คนที่กล่าวโทษคนอื่นไม่ถือว่า มี self-esteem

Self-esteem ประกอบด้วย ความตระหนักถึงคุณค่าตนเอง (Self-respect) และ ความเชื่อมั่นในความสามารถตนเอง(Self-efficacy) จนกลายเป็น ภาพแห่งตน (Self-image)

ศึกษาพฤติกรรม ความซื่อสัตย์จากสื่อ ICT

....สื่อ จาก ICT ก็จะมีสื่อทั้งดีและไม่ดี ดังนั้นสื่อที่เกี่ยวกับความสื่อสัตย์ก็ถือว่าเป็นสื่อที่ดี ยิ่งในปัจจุบันนี้ พ่อแม่ไม่ค่อยมีเวลาสอนลูกมากเท่าไหร่นักเกี่ยวกับเรื่องนี้ เวลาส่วนมากของเด็กปัจจุบันก็อยู่กับ ICT เป็นส่วนใหญ่ การที่มีสื่อที่ดี ก็อาจจะสามารถพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพ และสามารถดำรงชีวิตได้โดยที่ไม่สร้างความเสื่อมเสีย หรือ ความเสียหาย ของสังคมและประเทศชาติต่อไป
 
การปฎิบัติตนเกี่ยวกับความซื่อสัตย์
 
- การให้คำมั่นในใจกับตนเองว่า จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเสพติด
 
และก็สามารถทำได้ด้วยดีเพราะมีความซื่อสัตย์กับใจตัวเอง นั่นเอง...
 
- การไม่ทิ้งขยะไม่ถูกที่
 
การทิ้งขยะให้เป็นที่ไม่ได้ส่งผลแค่ทำให้เรารู้จักรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือช่วยกันรักษาความสะอาดแค่นั้น แต่เราต้องทิ้งให้ถูกที่ เพราะเราควรมีจิตสำนึก นั่นก็ถือว่าเรามีความซื่อสัตย์แล้ว